Logo
Начало | Проекти | Събития | Бюлетин | Обучения и Консултации | Контакти |  English
home
Photo credit: European Space Agency. All rights reserved.
 


Добре дошли в Научен център "Психология и здраве"
Научeн център “Психология и здраве” (НЦПЗ) е основан през 2000 г. в София.  Основна цел на НЦПЗ е да провежда научни изследвания, анализиращи взаимовръзката между психологически, социални и културни фактори и психичното и соматичното здраве за всички членове на обществото – както на национално равнище, така и в международно-сравнителен план. Сред целите на  Научeн център “Психология и здраве” са и разработването на приложни програми, свързани с психосоциалните аспекти на здравето. Центърът предлага и консултации по тези теми.

Цел: Да се осигури добър стандарт в научните изследвания, да се засили международното сътрудничество и да се развият проекти, които да подобрят благополучието и намалят несправедливостта и неравенството сред индивидите и общностите.

НЦПЗ
» провежда изследвания в областта на психологията на здравето и дейности за промоция на здравето;
» организира и провежда научни конференции, семинари, дискусии с фокус върху психологическите, социалните и културалните аспекти на здравето;
» организира обучения, семинари и тренинги в областта на психосоциалните изследвания върху здравето, промоция на здравето и изследователски методи, с ударение на качествените методи
» предоставя психологически консултации за соматичното и психичното здраве и благополучие;
» предоставя информация за психосоциалните аспекти на здравето на учени, специалисти и широката общественост.

Научeн център “Психология и здраве” се стреми да насърчава международното сътрудничество; да участва в научн и приложни проекти, насочени към интегрирането в европейски организации. НЦПЗ се стреми към създаването на международна мрежа от учени, специалисти, изследователски и професионални организации в областта на психология на здравето.
Основна част от международната дейност на Научeн център “Психология и здраве” се състои в тясното сътрудничество с Европейското дружество по психология на здравето (European Health Psychology Society – EHPS: www.еhps.net). Една от основните теми в изследователската дейност на НЦПЗ е свързана с влиянието на преходния период в Източна Европа върху здравето. В тази насока е и дългогодишното ни партньорство с Румънската асоциация по психология на здравето (http://healthpsychology.ro/) и Факултета по психология в Университета Babes-Bolyai, Клуж-Напока, Румъния (http://psiho.ubbcluj.ro/). В България Научeн център “Психология и здраве” си сътрудничи с Институт за изследване на населението и човека – БАН, Катедра по Обща, експериментална и генетична психология и Катедра по Социална, трудова и педагогическа психология – СУ „Св. Климент Охридски”, Дружество на психолозите в България и др.
 

                                                               © 2011 Health Psychology Research Center. All Rights Reserved. Design by Igotmyweb.com